/Pomoc_de_minimis.html Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom. W ramach tej pomocy można finansować m.in.:

 • ochronę środowiska,
 • specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,`    
 • rozwój działalności gospodarczej - dotacja jednorazowa - w celu ułatwienia sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez mikroprzedsiębiorcę działalnością gospodarczą,
 • zwiększenie zatrudnienia i restrukturyzację przedsiębiorstwa,
 • usługi doradcze dla MŚP.

W projekcie "Fabryka Innowacji" Beneficjent pomocy (przedsiębiorca) otrzymuje pomoc de minims w wysokości 100% kosztów doradztwa, szkoleń, w których uczestniczy. Jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach projektu, podpisanie umowy szkoleniowo-doradczej oraz udział w projekcie pracowników przedsiębiorcy zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Jak sprawdzić, czy Państwa firmie może zostać przyznana pomoc de minimis?

 1. Pomoc de minimis nie może być przyznana przedsiębiorstwu, które w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymało pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się aktualnie ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
  UWAGA: Warto wiedzieć, że podmiot udzielający pomocy de minimis ma obowiązek wystawienia odbiorcy pomocy (przedsiębiorcy/pracownikowi) „Zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis”. Jeśli Państwa firma korzystała już z pomocy, należy zweryfikować sumę wartości z „Zaświadczeń”, które otrzymała w latach 2012-2014.

 2. Pomoc de minimis może być skierowana do wszystkich sektorów z wyłączeniem:
 • działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
 • działalności w sektorze węglowym,
 • działalności w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • działalności w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
 • działalności związanej z wywozem produktów do państw trzecich lub państw członkowskich,
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.