/Definicja_MSP.html Definicja MŚP

Definicja MŚP

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3):

1. średnie przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2. małe przedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

3. mikroprzedsiębiorstwo:

  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz
  • jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

Przy weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa kluczowe jest zwrócenie uwagi na ewentualne powiązania – tj. weryfikacja niezależności przedsiębiorstwa. W przypadku kryterium niezależności konieczne jest zbadanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwem badanym, a podmiotami będącymi jego właścicielami/udziałowcami bądź spółkami zależnymi.

Poniżej link do kwalifikatora MŚP (narzędzie przygotowane przez PARP), który pomaga w określeniu czy firma należy do sektora MŚP. 
http://www.parp.gov.pl/index/index/72